ประวัติความเป็นมาของหน่วย 

                   สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ “กรป.กลาง” มีที่ตั้งเดิม ณ อาคาร 601 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยเข้ามาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน บ้านหนองเค็ดใหม่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ในการดูแลใช้ประโยชน์ จำนวน 140 ไร่ ต่อมาในปี 2540 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” จึงเปลี่ยนนามหน่วยเป็น “สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย”

ภารกิจและการจัด 

                   สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจเช่นเดียวกับ สำนักงานพัฒนาภาคอื่นๆ โดยมีภารกิจในการดำเนินการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงงานด้านบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 28จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ นครปฐม
  2. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ
  3. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร
  4. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
  5. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี และ พระนครศรีอยุธยา
  6. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และปทุมธานี
  7. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
  8. หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเค็ดใหม่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

                   นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ยังรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงาน อีกจำนวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี