ประกาศแผนจัดซื้อ/จ้าง 

 
ปีงบประมาณ

รหัสแผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

ประกาศแผน

จำนวนเงิน

งบประมาณ

สถานะแผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

2565 P65010015771 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามฝึกอเนกประสงค์กองทัพไทย 17 ม.ค. 65 13,545,241.60

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64120002416 จัดซื้อดินถม (ดินดาน), วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 3 รายการ 2 ธ.ค.64 3,315,670

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64090079704 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30 พ.ย.64 870,760

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64090074761 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.64 725,740

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64110028890 น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ 11 พ.ย.64 3,043,728

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P641100025727 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 11 พ.ย.64 550,980

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64110021455 จัดซื้อดินถม (ดินดาน) และลูกรัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 9 พ.ย.64 7,933,070

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64110012536 น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ 1 พ.ย.64 1,145,820

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64110002469 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ย.64 1,371,680

ดำเนินการแล้ว

 
2565 P64100002860 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1 ต.ค.64 1,654,740

ดำเนินการแล้ว

 
2564 P64090074761 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ 29 ก.ย. 64 725,740

ดำเนินการแล้ว

 
2564 P64030015686 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 15 มี.ค. 64 1,197,122  

ดำเนินการแล้ว

2564 P64030015769 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ 15 มี.ค. 64 1,197,122  

ดำเนินการแล้ว

2564 P63120033250 น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ 22 ธ.ค. 63 2,112,194

ดำเนินการแล้ว

 
2564 P63120031004 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลับพลาพิธี มณฑลทหารบกที่ 19 21 ธ.ค. 63 2,869,400

ดำเนินการแล้ว

 
2564 P63120031005 จ้างเหมาปูผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ขนาด 14,590 ตร.ม. 21 ธ.ค. 63 4,864,306

ดำเนินการแล้ว

 

2564

P63120027072

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

17 ธ.ค. 63

8,175,410

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088229

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

22 ต.ค. 63

560,265

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088230

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

22 ต.ค. 63

1,103,120

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088142

ลูกรัง จำนวน 2,349 ลบ.ม.

22 ต.ค. 63

1,451,520

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088143

หินคลุก จำนวน 2,074 ลบ.ม.

22 ต.ค. 63

1,559,648

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088139

หินคลุก จำนวน 2,349 ลบ.ม.

22 ต.ค. 63

1,766,448

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088159

วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ

22 ต.ค. 63

875,560

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088215

ลูกรัง จำนวน 3,076 ลบ.ม.

22 ต.ค. 63

707,480

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088171

ลูกรังและหินคลุก จำนวน 2 รายการ

22 ต.ค. 63

2,013,860

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088221

วัสดุก่อสร้าง จำนวน  9 รายการ

22 ต.ค. 63

2,831,889

ดำเนินการแล้ว

2564

P63100088172

วัสดุก่อสร้าง ระบบประปามาตรฐาน จำนวน 125 รายการ

22 ต.ค. 63

2,205,159

ดำเนินการแล้ว

2563

P63080010088

วัสดุก่อสร้าง จำนวน      48 รายการ

10 ส.ค. 63

1,237,500

ดำเนินการแล้ว

2563

P63080009658

วัสดุก่อสร้าง จำนวน      25 รายการ

10 ส.ค. 63

523,538

ดำเนินการแล้ว

2563

P63080009271

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

10 ส.ค. 63

2,555,100

ดำเนินการแล้ว

2563

P63080010152

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

10 ส.ค. 63

779,394.50

ดำเนินการแล้ว

2563

P63070028161

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

31 ก.ค. 63

545,980

ดำเนินการแล้ว

2563

P63060012272

วัสดุก่อสร้าง จำนวน      10 รายการ

11 มิ.ย. 63

4,184,640

ดำเนินการแล้ว

2563

P63060009978 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง

11 มิ.ย. 63

33,572,833

ดำเนินการแล้ว

2563

P63060006933

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

8 มิ.ย. 63

6,450,445

ดำเนินการแล้ว

2563

P63050025873

เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

27 พ.ค. 63

10,845,000

ดำเนินการแล้ว

2563

P63020023110

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

17 ก.พ. 63

571,040

ดำเนินการแล้ว

2563

P62120039084

วัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ

25 ธ.ค. 62

1,294,739

ดำเนินการแล้ว

2563

P62120036227

วัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ

23 ธ.ค. 62

756,528

ดำเนินการแล้ว

2563

P62120036223

วัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ

23 ธ.ค. 62

3,314,521

ดำเนินการแล้ว

2563

P62110011469

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ บ.หนองเค็ดใหม่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

6 พ.ย. 62

898,891

ดำเนินการแล้ว

2563

 

P62110008779

 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ บ.หนองเค็ดใหม่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

5 พ.ย. 62

 

153,759

 

ดำเนินการแล้ว

 

2563

 

P62100081082

 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ บ.อินทนิล ม.4 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 

16 ต.ค. 62

 

3,101,220

 

ดำเนินการแล้ว

 

2563

 

P62100081088

 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ บ.ต้นตาล ม.1 ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

16 ต.ค. 62

 

2,825,560

 

ดำเนินการแล้ว

 

2563

 

P62100081097

 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ บ.ศรีเจริญทอง ม.10 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

16 ต.ค. 62

 

2,689,140

 

ดำเนินการแล้ว