ประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65)

 
 ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

สถานะโครงการ

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

      ดำเนินการแล้ว   
4        ดำเนินการแล้ว  
       ดำเนินการแล้ว  
       ดำเนินการแล้ว
1        ดำเนินการแล้ว