ประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.65)

 
 ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

สถานะโครงการ

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

27 ซื้อถังเก็บน้ำพีอี ชนิดเอลิเซอร์ ขนาดบรรจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒๒ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(65037317452) 24 - 29 มี.ค.65 2,605,920 ดำเนินการแล้ว
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(65037396766) 22 - 31 มี.ค.65  2,746,574 ดำเนินการแล้ว
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(65037314327) 17 - 28 มี.ค.65 4,036,815 ดำเนินการแล้ว
24  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 - 15 มี.ค.65 1,964,434 ดำเนินการแล้ว
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 - 14 มี.ค.65 1,010,691 ดำเนินการแล้ว
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 - 10 มี.ค.65 750,640 ดำเนินการแล้ว
21 ซื้อลูกรัง จำนวน 4,061 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร (ซอย คลองปอน้อย) ที่ บ้าน ปากพีด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 - 15 มี.ค.65 934,030 ดำเนินการแล้ว
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 - 15 มี.ค.65 1,594,083 ดำเนินการแล้ว
19 ซื้อลูกรัง จำนวน 2,540 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 - 17 มี.ค.65 584,200 ดำเนินการแล้ว
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 - 17 มี.ค.65 573,250 ดำเนินการแล้ว
17 ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 - 17 มี.ค.65 702,850 ดำเนินการแล้ว
16 ซื้อลูกรัง จำนวน 2,540 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 - 17 มี.ค.65 584,200 ดำเนินการแล้ว
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 - 10 มี.ค.65 750,640 ดำเนินการแล้ว
14 ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 - 17 มี.ค.65 573,250 ดำเนินการแล้ว
13 ซื้อวัสดุทำผิวจราจร จำนวน 7 รายการ 24 - 29 มี.ค.65 763,664.05 ดำเนินการแล้ว  
12 ซื้อวัสดุทำผิวจราจร จำนวน 7 รายการ 23 - 28 มี.ค.65 632,504.95 ดำเนินการแล้ว
11 จัดซื้อดินถม(ดินดาน), วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 3 รายการ (65037170533) 9 - 18 มี.ค.65 2,728,700 ดำเนินการแล้ว  
10 ซื้อลูกรัง จำนวน 5,508 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. - 1 มี.ค.65 991,440 ดำเนินการแล้ว
9 วัสดุก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน (น้ำบาดาล) พร้อมอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมถังกรองน้ำสแตน เลส ที่ บ.โป่งสามขา ม.๑ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ 4 - 13 มี.ค.65 753,526 ดำเนินการแล้ว
8 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน (น้ำบาดาล) พร้อมอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมถังกรองน้ำสแตนเลส ที่ บ.นาหนองกอก ม.3 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 - 23 ก.พ.65 784,013 ดำเนินการแล้ว
7 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน (น้ำบาดาล) พร้อมอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมถังกรองน้ำสแตนเลส ที่ บ.ซำบุ่น ม.11 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 11 - 21 ก.พ.65 771,766 ดำเนินการแล้ว
6 จัดซื้อลูกรัง จำนวน 2,506 ลบ.ม. 8 - 18 ก.พ.65 576,380 ดำเนินการแล้ว
5  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ  7 - 17 ก.พ.65 3,193,600  ดำเนินการแล้ว   
4  จัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,528 ลบ.ม. 7 - 17 ก.พ.65   1,537,168 ดำเนินการแล้ว  
3  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 4 - 15 ก.พ.65  2,003,000  ดำเนินการแล้ว  
2  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 25 - 30 ม.ค.65  1,430,700 ดำเนินการแล้ว  
1  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 11 - 14 ม.ค.65 987,000  ดำเนินการแล้ว