สาระสำคัญของสัญญา / สขร.1 (แบบใหม่)

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.64)
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.65)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.65)
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65)