Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

สำนักงานพัฒนาภาค 1 มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้คน ชุมชน และพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมจำนวน 28 จังหวัด โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 6 หน่วย เป็นหน่วยรองหลักในการดำเนินงาน ภายใต้แนวความคิดพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

สำหรับแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค 1 จะดำเนินการตามแนวทางที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กำหนด ประกอบด้วย 8 แผนงานหลัก  คือ 

1.  แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม  

2.  แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  

3.  แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ  

4.  แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ  

5.  แผนงานการสาธารณสุข   

6.  แผนงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

7.  แผนงานการประชาสัมพันธ์  และจิตวิทยา  

8.  แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ 

 

กลับสู่หน้าแรก

   

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา