Copyright 2019 - Custom text here
  • 1
  • 2

 

สำนักงานพัฒนาภาค 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  หรือ “กรป.กลาง” มีนามหน่วยว่า สำนักงานพัฒนาภาค 1 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ มีที่ตั้งสำนักงานครั้งแรกอยู่ที่ศูนย์ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงาน กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาคาร 601 สนามเสือป่า กรุงเทพ ฯ 

ในปี 2535 ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ บ้านแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดปราจีนบุรี ในขณะนั้น) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานโครงการอีสานเขียว 

ในปี 2536 สำนักงานพัฒนาภาค 1 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ที่อาคารศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา ภายในพื้นที่ของกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยเข้ามาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน บ้านหนองเค็ดใหม่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต่อมาในปี 2540 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นามหน่วยจึงเปลี่ยนเป็น “สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” มีพื้นที่ในการดูแลใช้ประโยชน์  จำนวน 140 ไร่

 กลับสู่หน้าแรก

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา