Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 15 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พันเอกสำเร็จ เนียมศรี ผู้อำนวยการ กองการจัด สำนักนโบายและแผน กรมยุทธการทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติภารกิจตามโครงสร้างการจัด และอัตรา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการจัด และอัตราของหน่วยในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ห้องประชุมยุทธการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา