Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 1 - 3 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจความเหมาะสมแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15 และ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา