Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 27 - 28 เมษายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ ตำบลท่ากุ่ม, ตำบลตะกาง และ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา