ประวัติความเป็นมาของหน่วย

สำนักงานพัฒนาภาค 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ “กรป.กลาง” มีที่ตั้งเดิม ณ อาคาร 601 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยเข้ามาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน บ้านหนองเค็ดใหม่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ในการดูแลใช้ประโยชน์ จำนวน 140 ไร่ ต่อมาในปี 2540 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงเปลี่ยนนามหน่วยเป็น “สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา”


ภารกิจและการจัด 

สำนักงานพัฒนาภาค 1 มีภารกิจเช่นเดียวกับ สำนักงานพัฒนาภาคอื่น ๆ โดยมีภารกิจในการดำเนินการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง งานด้านบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 28จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ นครปฐม
2. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ
3. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร
4. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
5. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี และ พระนครศรีอยุธยา
6. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่พัฒนารับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และปทุมธานี
7. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 มีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
8. หน่วยช่างพัฒนา มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเค็ดใหม่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 1 ยังรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงาน อีกจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี