เมื่อ 14 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างต้นแบบในพื้นที่ของหน่วยและเพิ่มทักษะในการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง นำไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (MINDSET) และพึ่งพาตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. และ นขต.สนภ.1 นทพ. จำนวน 54 นาย เข้ารับการฝึกอบรมห้วงวันที่ 14 - 18 ธ.ค.63 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จว.ช.บ.