เมื่อ 6 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานพิธีปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง ด้านการจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 ห้วงวันที่ 3 - 6 ส.ค.63 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรในระดับผู้บริหาร และส่วนวางแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และภาคีเครือข่าย มูลนิธิต่างๆ จำนวน 50 ท่าน จาก 26 หน่วยงาน ณ โรงแรมซันไลซ์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟคลับ จ.ฉะเชิงเทรา