เมื่อ 16 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานทรัพยาการน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในการดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านหนองแท่น ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จว.ช.ม.