เมื่อ 11 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (แบบเคลื่อนที่) ผลิตภัณฑ์ บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มีกำลังพล สนภ.1 นทพ., ศฝภ.นทพ. และ กสข.สทพ.นทพ. เข้ารับการอบรม จำนวน 30 นาย โดยมี ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.