เมื่อ 25 พ.ค.63 ศปม.บก.ทท. โดย ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน สนภ.1 นทพ. ดำเนินการตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายและตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมของ สธ. รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นในพื้นที่เพ่งเล็ง จว.ฉ.ช. - ชุดตรวจดำเนินการตรวจ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รับทราบและปฏิบัติครบตามมาตรการที่กำหนดและยินดีที่จะปฏิบัติต่อไป - ชุดช่วยเหลือประชาชนดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 15 ชิ้น และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการ ฯ จำนวน 15 ชุด พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ต.คู้ยายหมี และร้านตัดผม ต.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.