เมื่อ 18 พ.ค.63 ศปม.บก.ทท. โดย ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน สนภ.1 นทพ. ดำเนินการตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายและตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมของ สธ. รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นในพื้นที่เพ่งเล็ง จว.ช.บ. - ชุดตรวจดำเนินการตรวจ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รับทราบและปฏิบัติครบตามมาตรการที่กำหนดและยินดีที่จะปฏิบัติต่อไป - ชุดช่วยเหลือประชาชนดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 45 ชิ้น และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการ ฯ จำนวน 45 ชุด พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ร้านเครื่องดื่ม ร้านขายของ อ.หนองใหญ่, ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ อ.เกาะจันทร์ และ อ.บ้านบึง และร้านตัดผม อ.บ้านบึง จว.ช.บ.