เมื่อ 16 พ.ค.63 ศปม.บก.ทท. โดย ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน สนภ.1 นทพ. ดำเนินการตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายและตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมของ สธ. รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้น ในพื้นที่เพ่งเล็ง จว.ช.บ. - ชุดตรวจดำเนินการตรวจ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รับทราบและปฏิบัติครบตามมาตรการที่กำหนดและยินดีที่จะปฏิบัติต่อไป - ชุดช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 30 ชิ้น และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการ ฯ จำนวน 30 ชุด พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ และร้านตัดผม ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จว.ช.บ.