เมื่อ 13 พ.ค.63 พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่จังหวัดชลบุรี และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่ง ศปม. ที่ 11/63 ลง 1 พ.ค.63 โดยมี รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. และชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ สนภ.1 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือ, ห้างสรรพสินค้า Makro Food Service และห้างสรรพสินค้า Harbor Mall แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จว.ช.บ.