เมื่อ 10 พ.ค.63 ศปม.บก.ทท. โดย ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน สนภ.1 นทพ. ดำเนินการตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายและตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมของ สธ. รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นในพื้นที่เพ่งเล็ง จว.ช.บ. - ชุดตรวจดำเนินการตรวจผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบและปฏิบัติครบตามมาตรการที่กำหนดและยินดีที่จะปฏิบัติต่อไป - ชุดช่วยเหลือประชาชนดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 60 ชิ้น และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการ ฯ จำนวน 60 ชุด พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ตลาดหน้าศาลจังหวัดชลบุรี และสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนตำหนักน้ำ) ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จว.ช.บ.