เมื่อ 28 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. และ นพค.11 - 16 สนภ.1 นทพ. ได้นำเจ้าหน้าที่ของหน่วย และราษฎรในโครงการ “หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองทราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบ โครงการ "หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ของหน่วยต่อไป ณ บ้านหนองทราย ม.6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จว.ก.จ.