เมื่อ 17 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ ได้จัดทำ Unit School ฝึกอบรมครูพลประจำรถเกลี่ย เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วย นำไปฝึกอบรมให้กับกำลังพลรุ่นใหม่ เพื่อสามารถทดแทน พลประจำเดิมได้ในอนาคต ณ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.