ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

ลำดับ เรื่อง งบประมาณโครงการ (บาท) สถานะโครงการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ. จำนวน 8 หลัง 26,800,000 ระหว่างดำเนินการ  
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 560,265 ระหว่างดำเนินการ  
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 1,103,120 ระหว่างดำเนินการ  
4 หินคลุก จำนวน 2,074 ลบ.ม. 1,559,648 ระหว่างดำเนินการ  
5 ลูกรัง จำนวน 6,048 ลบ.ม. 1,451,520 ระหว่างดำเนินการ  
6 หินคลุก จำนวน 2,349 ลบ.ม. 1,766,448 ระหว่างดำเนินการ  
7 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ 875,560 ระหว่างดำเนินการ  
8 ลูกรัง จำนวน 3,076 ลบ.ม. 707,480 ระหว่างดำเนินการ  
9

ลูกรังและหินคลุก จำนวน 2 รายการ

2,013,860 ระหว่างดำเนินการ  
10

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

545,980 ระหว่างดำเนินการ  
11

ร่างขอบเขต TOR

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

571,040 ระหว่างดำเนินการ Link
12

ร่างขอบเขต TOR

เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

10,845,000 ระหว่างดำเนินการ Link
 13 

ร่างขอบเขต TOR นพค.12

วัสดุก่อสร้างจำนวน 20 รายการ

 4,184,640  ระหว่างดำเนินการ Link
14

ร่างขอบเขต TOR นพค.12

วัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ

6,450,445 ระหว่างดำเนินการ Link
15

 

   ร่างขอบเขต TOR

     งานจัดซื้อวัสดุขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล       

5,232,170 ระหว่างดำเนินการ Link
16

ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.16

วัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ

 1,294,739 ระหว่างดำเนินการ  Link
17

ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.16

วัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ

 756,528  ระหว่างดำเนินการ Link
 18 

ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.16

วัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ

  3,314,521   ระหว่างดำเนินการ Link
 19 

 ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.12

วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ

 7,679,460 ระหว่างดำเนินการ 

Link-1

Link-2

 20 

 ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.16

วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ

  6,884,595  ระหว่างดำเนินการ

Link-1

Link-2

21

ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.11

วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ

 7,961,688 ระหว่างดำเนินการ 

Link-1

Link-2

22

ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.13

วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ

 7,993,350 ระหว่างดำเนินการ 

Link-1

Link-2

 23 

ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.14

วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ

 7,981,500 ระหว่างดำเนินการ 

Link-1

Link-2

24

ร่างขอบเขตงาน TOR นพค.15

วัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ

7,986,300 ระหว่างดำเนินการ

Link-1

Link-2

25

ร่างขอบเขตงาน TOR สนภ.1

วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ

 7,991,550 ระหว่างดำเนินการ 

Link-1

Link-2