เมื่อ 5 พ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.

เมื่อ 3 พ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ อบต.หนองยาว อ.พนมสารคาม และจิตอาสาภาคประชาชน เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้พิการยากไร้ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม ณ บ้านเลขที่ 106 ม.8 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.

เมื่อ 28 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ศุภฤกษ์ จรรจาวิจักษณ์ เสธ.สนภ.1 นทพ. เป็นผู้แทน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้มอบแนวทางการทำงานให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการนายทหารชั้นประทวนในสังกัด สนภ.1 นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 11 นาย ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.

เมื่อ 1 พ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ร่วมกับ ปลัดอำเภอพนมสารคาม และ นายก อบต.เกาะขนุน เข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม "ศาสตร์พระราชา" มาประยุกต์สู่ "การทำเกษตรทฤษฎีใหม่" ตามแนวทางพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ บ้านนางสะอิ้ง วรรณพิรุณ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ 58/1 ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.

เมื่อ 16 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของกำลังพลทุกนายหลังเดินทางกลับจากภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) และเน้นย้ำกำลังพลต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึงแจ้งบุคคลในครอบครัวให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.